TRANSLATE

NOVEMBER


93 1 05 – 21 November 12 HKJ a. YKPP Kemhan a. YKPP Kemhan Kanpus Jakarta
  b. Kancab YKPP Medan
  c. Kancab YKPP Balikpapan
  d. Kancab YKPP Lampung
94 05 – 16 November 10 HKJ b. LPTTN d. LPTTN, Jakarta
e. SMA TN, Magelang
95 2 05 – 14 November 10 HKL RS TNI AD Lampung RS TNI AD Lampung, Bandar Lampung
96 3 05 – 14 November 10 HKL RS TNI AU Supadio RS TNI AU Supadio, Pontianak
97 4 05 – 14 November 10 HKL RS TNI AD Pelamonia a. RS TNI AD Pelamonia, Makasar
98 RS TNI AL Jala Ammari Lantamal VI b. RS TNI AL Jala Ammari Lantamal VI, Makasar
99 5 05 – 14 November 10 HKL a. RS TNI AD Brawijaya a. RS TNI AD Brawijaya, Surabaya
100 b. RS TNI AD Gubeng b. RS TNI AD Gubeng, Surabaya

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia